VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY E-SHOPU

Prevádzkovateľom internetového portálu umiestneného na doméne lyrachocolate.sk, backtorealchocolate.sk, sweetpro.sk, belgickepralinky.sk je:

Obchodné meno: Lyra Group s.r.o.
Sídlo: Pri parku 1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 44 473 826
DIČ: 2022709678
IČ DPH: SK2022709678
Bankové spojenie: TB č. ú.: 2942024179/1100
Zapísaný pod spisovou značkou 23414/N, vložka číslo Sro v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
E-mail: info@lyrachocolate.com
Tel. číslo: 0903964544
Fax (ak ho predávajúci má):

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Staničná 1567/9
949 01 Nitra

Článok I – Pojmy

Predávajúci: spoločnosť Lyra Group s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar;

Zákazník: Spotrebiteľ alebo fyzická či právnická osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom, ktorí prejavia svoj záujem o Tovar ponúkaný na portáli prostredníctvom Objednávky;

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového portálu na doméne www.lyrachocolate.com a ktorej táto Služba neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;

Portál: verejný internetový portál Poskytovateľa umiestnený na doménach lyrachocolate.com, lyrachocolate.sk, backtorealchocolate.com, zameraných na predaj čokoládových výrobkov;

Tovar: čokoládové výrobky, produkty obsahujúce kakao, kakaovú hmotu či deriváty z kakaa v portfóliu Predávajúceho, ktorých ponuka je uvedená na Portáli;

Objednávka: úkon Zákazníka v súvislosti s Portálom, ktorý vyjadruje vôľu Zákazníka zakúpiť Tovar na Portáli;

Cena: celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za Tovar, ktorý si Zákazník objednal a je uvedená v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky;

VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
  - proces nákupu Tovaru Zákazníkom prostredníctvom Portálu,
  - podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom Portálu Predávajúceho,
  - práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Zákazníka vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom Portálu Poskytovateľa.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Zákazník si objednáva Tovar u Predávajúceho cez Portál prípadne prostredníctvom mailovej komunikácie s Predávajúcim.
 2. Popis konkrétneho Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť, cena sú uvedené na Portáli pri konkrétnom Tovare prípadne budú oznámené Zákazníkovi v rámci mailovej komunikácie.
 3. Zákazník objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom Portálu, a to podľa pokynov uvedených na Portáli prípadne podľa pokynov uvedených v mailovej komunikácii s Predávajúcim.
 4. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme Portálu. Poskytovateľ zašle na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorú tento uviedol pri registrácii na Portáli prípadne inak oznámil Poskytovateľovi, nasledovné:
  - potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke a platbe za Objednávku,
  - znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Zákazníkom, prípadne odkaz na VOP uvedené na Portáli,
  - Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
 5. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v Objednávke.
 6. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť Predávajúcemu primeranú súčinnosť smerujúcu k riadnemu a včasnému dodaniu Tovaru (najmä prevzatie objednaného Tovaru).
 7. Minimálna výška Objednávky je jedno spotrebiteľské balenie ponúkané v e-shope.
 8. Miesto dodania Tovaru je výlučne v krajinách EÚ.
 9. Tovar je možné nakupovať iba ako celé balenie, nie je možné jednotlivé balenie deliť, rozvažovať alebo prebalovať.
 10. Pri objednávke nad 40,- EUR s DPH, v prípade, že je miesto dodania na Slovensku, je doprava zdarma.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Cena za Tovar je v Objednávke alebo na Portáli uvedená. Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:
  a) bankovým prevodom, alebo
  b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho,
  c) v hotovosti v prípade platby do 5.000,- Eur.
 2. Ceny sú uvedené s DPH. Informatívne je tiež uvedená cena bez DPH.
 3. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. K cene Objednávky sa pripočíta cena balného a dopravného za doručenie na dohodnuté miesto. Cena dopravy je účtovaná zákazníkovi podľa príslušného cenníka.
 4. Zákazník sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 5. Úhradou Ceny sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho prípadne odovzdanie hotovosti k rukám Predávajúceho, o čom je Predávajúci povinný odovzdať Zákazníkovi daňový doklad.
 6. Pre prípad omeškania Zákazníka so zaplatením Ceny sa stanovuje zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania až do zaplatenia Ceny v plnom rozsahu.
 7. Zľavy cien za dodaný Tovar poskytuje Predávajúci podľa individuálnej dohody so Zákazníkom. Na poskytnutie zľavy nemá Zákazník nárok. Ceny Tovaru sa priebežne aktualizujú, preto si Predávajúci vyhradzuje právo možnosti zmeny aktuálnych cien z dôvodov napr.: začiatok alebo koniec akcie, dopredaja, mimoriadne zľavy, zmena nákupnej ceny a pod.
 8. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Zákazníkovi v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Článok V - Reklamácie a náhradné plnenie

 1. Predávajúci zodpovedá iba za preukázané vady dodaného Tovaru. Dodaný Tovar je vždy bez chýb v prípade, že svojimi vlastnosťami, obsahom a vyhotovením zodpovedá Objednávke.
 2. Ak je Tovar dodaný s vadami, ktoré je možné považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, má Zákazník nárok na primeranú zľavu z Ceny alebo na nové dodanie Tovaru bez vád bezplatne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Zákazník je povinný si Tovar pri preberaní prezrieť, či tovar nemá zjavné vady. Pri zistení vád je kupujúci povinný tieto ihneď Predávajúcemu oznámiť, tzn. chyby vyznačiť a popísať do dodacieho alebo faktúry a Tovar vrátiť späť vodičovi Predávajúceho, ktorý vrátenie reklamovaného tovaru a existenciu závad potvrdí svojim podpisom. Za zjavné chyby sa považuje:
  1. Zjavné odchýlky od charakteristických všeobecných vlastností čerstvého a kvalitného tovaru.
  2. Chýbajúce množstvo oproti deklarovanému množstvu na príslušnom doklade
  3. Dodanie iného ako objednaného Tovaru
  4. Mechanické poškodenie tovaru pri preprave.
 4. Ostatné vady je Zákazník povinný reklamovať ihneď po ich zistení v záručnej dobe tovaru. Oznámenie vád Zákazník ohlási podaním správy o vadách obchodnému zástupcovi alebo Predávajúcemu písomne, telefonicky, mailom najneskôr do 7 dní od dodania Tovaru, pričom je pri reklamácii nutné uviesť:
  1. Jednoznačnú identifikáciu Zákazníka (spravidla meno a bydlisko, resp. obchodné meno a sídlo v prípade právnickej osoby)
  2. Druh reklamovaného Tovaru
  3. Množstvo reklamovaného Tovaru
  4. Dôvod reklamácie, dátum dodania reklamovaného Tovaru a číslo dodacieho listu (popr. faktúry).
 5. Vybavovanie reklamácie:
  1. Reklamovaný Tovar musí byť Zákazníkom riadne uskladnený podľa platných noriem, alebo podľa podmienok skladovania uvedených na obale Tovaru.
  2. Na vybavenie reklamácie sa dostaví do 7 pracovných dní ku Zákazníkovi obchodný zástupca Predávajúceho. V prípade, že sa obchodný zástupca nedostaví ku Zákazníkovi do 7 dní od nahlásenia reklamácie, oznámi túto skutočnosť Zákazník Predávajúcemu písomne do 3 dní po uplynutí tejto lehoty.
  3. O vykonanom reklamačnom konaní bude spísaný zápis s konštatovaním spôsobu vybavenia reklamácie.
  4. V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok:
   1. na odstúpenie od zmluvy v prípade, že dodanie náhradného Tovaru už nemá pre Zákazníka význam
   2. Zákazník a zástupca Predávajúceho sa môžu dohodnúť na inom spôsobe vybavenia reklamácie (napríklad primeraná zľava a pod.).
 6. Pri vybavovaní reklamácie obchodným zástupcom musia byť vystavené 2 kópie reklamačného listu. U Zákazníka zostáva jedna kópia, ďalšiu je potrebné odovzdať Predávajúcemu.

Článok IX – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Zákazník berie na vedomie, že odosielanie akýchkoľvek údajov na Portál je dobrovoľné. Zákazník berie na vedomie, že na Portáli nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a preto za ich prípadné uverejnenie na Portáli v častiach dostupných verejnosti nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť.
 3. Odlišné dohody zmluvných strán v konkrétnej zmluve, prípadne Objednávke, majú vždy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 4. Zákazník vyhlasuje, že sa primeraným spôsobom oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.09.2016.
Kde nás nájdete
LYRA GROUP s.r.o.
Pri parku 1
951 12 Ivanka pri Nitre
Ďalšie informácie
Obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Kontakty
+421 37 2001 201
expedicia@lyrachocolate.com
@lyrachocolate
lyrachocolate
Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 - 20:00
Utorok 8:00 - 20:00
Streda 8:00 - 20:00
Štvrtok 8:00 - 20:00
Piatok 8:00 - 20:00
Sobota 8:00 - 20:00
Nedeľa 8:00 - 20:00
© LYRA Chocolate 2024